Kontraktsvillkår

KONTRAKTSVIlKÅR Havna Frisksenter as

Vilkårene gjelder fra 01.01.2023, og erstatter tidligere medlemsvilkår. Vilkårene gjelder for alle som har signert en medlemsavtale ved Havna Frisksenter as. (Elektronisk godkjent eller signert på papir).

Generelle vilkår:

I det kontrakt er undertegnet aksepterer kunden kontraktsvilkår og betingelser i denne, og godtar til enhver tid å følge trivselsregler som gjelder ved Havna Frisksenter as. Det er kundens/medlemmets ansvar å oppdatere seg på hvilke vilkår og regler som gjelder til enhver tid. Du kan alltid finne gjeldende kontraktsvilkår og trivselsregler i resepsjonen og på vår hjemmeside. Ved signering tillater kunden uttak fra den angitte konto/kort på forespørsel fra betalingsmottaker Havna Frisksenter as for overføring til denne.

Medlemmet er selv ansvarlig for at hen er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Dette gjelder ved kjøp av alle våre tilbud, og i hele kontraktsperioden.

Havna Frisksenter as fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Dette gjelder også for gjenglemte gjenstander. Ved oppbevaring av gjenstander i oppbevaringsskap etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

Ved registrering, kjøp av medlemskap eller annen tjeneste, bekrefter vedkommende at alle oppgitte opplysninger er korrekte

Medlemskap

Medlemskap ved Havna Frisksenter as kan tegnes av personer som ikke har utestående gjeld tilknyttet medlemskap hos oss og ikke tidligere er blitt utestengt fra vårt senter.

For tidsavgrensede kontrakter uten bindingstid gjelder medlemskapet fra betalingsdato og ut avtalt kontraktstid.

Medlemskap med bindingstid gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil ha bindingstid svarende til vilkår i den enkelte kontraktstype. Bindingstid regnes/startes fra første månedsskifte etter kjøpsdato, og regnes i hele måneder. Kontraktstiden fortsetter etter avsluttet bindingstid inntil den aktivt sies opp av medlemmet. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen må skje skriftlig.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Applikasjon på mobiltelefon benyttes som registrering ved hver trening, er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort.

Medlemmet kan ikke gi andre tilgang til senteret i bemannet eller ubemannet åpningstid uten avtale med senteret. Ved brudd på dette punkt vil medlemmet ilegges et gebyr tilsvarende 2 ganger pris av dagskort, i tillegg til mulig tap av medlemsrettigheter. Se også andre konsekvenser opplistet under ‘Sperring og heving av medlemskap’. Medlemmet får også økonomisk ansvar for skade som oppstår som følge av innslipp av andre, dette på personer, inventar og utstyr samt for tyveri.

Medlemmet har ansvar for å forhindre at innloggingsmedium blir misbrukt av andre. Tap av innloggingsmedium eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Havna Frisksenter as.

Aldersgrense:

  • Medlemskap for personer mellom 12 og 13 år:

-Foresatt må signere avtale ved innmelding, og er juridisk ansvarlig for medlemskapet og er ansvarlig for alle betalinger i forbindelse med medlemskapet. Foresatt forplikter seg til å trene sammen med medlemmet. Foresatt må ha egen treningskontrakt ved Havna Frisksenter as.

  • Medlemskap for personer mellom 13 og 15 år:

-Kan fritt kjøpe kontrakter med varighet opp til 1 måned. Ved årskontrakter, og ved kjøp av medlemskap med bindingstid, må foresatt(e) signere for medlemskap ved innmelding, og er juridisk ansvarlig for medlemskapet og er ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.

  • Medlemskap for personer mellom 15 og 18 år:

-Kan fritt kjøpe tidsavgrenset medlemskap. Ved kjøp av medlemskap med bindingstid, krever dette signatur av foresatt(e). I slikt tilfelle er foresatt(e) juridisk ansvarlig for medlemskapet og er ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.

Betalingsbetingelser:

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Havna Frisksenter as sin til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har garanti på at månedsavgift ikke endres i bindingstid når bindingstid er avtalt. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned (Forfallsdato 20. hver måned), eksempelvis slik at betaling i Mai måned dekker medlemsavgift for Juni. Ved etablering av kontrakt med bindingstid består første innbetaling av følgende: Beløp for resterende dager i kjøpsmåned, samt første månedsavgift. Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Ved manglende etablering av automatisk trekk vil det påløpe fakturagebyrer. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.  Purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav må da påregnes. Hvis dette inntrer er det da den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

Hvis en annen person eller et annet selskap som i kontrakten har påtatt seg ansvar for kunden kansellerer betalingene, er kunden i fellesskap, og flere ganger, betalingsansvarlig.

Pris, – og vilkårsendringer:

Havna Frisksenter as har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Ved endring i medlemsavgift skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft. Prisendring kan ikke tre i kraft før eventuell bindingstid er avsluttet, jvf prisgaranti i ‘Betalingsbetingelser’, med unntak av understående punkt om rabatterte kontrakter:

Ved inngåelse av rabatterte treningskontrakter (ungdom, honnør, offshore, tillegg for barn, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste når vilkår for rabatt ikke lenger innfris. Dette gjelder selv om bindingstid ikke er utløpt. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes.

Endringer i vilkår som Havna Frisksenter as antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft, og medlemmet gis rett til å terminere kontrakt. Dette gjelder også i eventuell bindingstid.

Angrerett.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Havna Frisksenter as innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet må benytte angreskjema som er tilsendt elektronisk, eller er tilgjengelig på vår nettside: www.Havnafrisksenter.no . Dersom medlemmet har startet å trene før angrefristens utløp og ønsker å gjøre bruk av sin angrerett, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt. Dette gjelder også for tjenester gitt av 3.part. (PT-timer medfølgende kontrakt).

Sperring og heving av medlemskap.

Hvis betaling ikke skjer i samsvar med avtalte betalingsbetingelser, vil kunden bli suspendert fra treningen til betalinger er utført.

Havna Frisksenter as har rett til å sette begrensinger på medlemsrettigheter eller sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet, dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Havna Frisksenter as kan også velge å heve avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold anses blant annet: – mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter. – brudd på kontraktsvilkår eller trivselsregler etter mottatt skriftlig advarsel, – misbruk av medlemsapplikasjon og annen elektronisk innlogg, -brudd på Antidoping-regler i kontraktsvilkår.

Begrensinger i rettigheter, sperring av medlemskap, eller heving av medlemskapet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

Styret i Havna Frisksenter as kan terminere kontrakten og sperre kortet til medlemmet på dagen dersom han/hun bryter norsk lov og/eller kan påvirke virksomheten i negativ retning. Medlemmet vil motta en forklaring fra styret om hvorfor kortet er sperret og medlemskapet avsluttet, i tillegg til en henvisning til dette punktet i kontrakten. Påfølgende månedstrekk for kontrakt i bindingstid må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening ved regelbrudd i dette punktet. Ved beviselig økonomisk tap der det er henvist til dette punktet, må kunden betale beløpet i sin helhet.

Frys av medlemskap.

Avtale om frys av medlemskap kan kun gjøres i kontraktens bindingstid/ tidsavgrensede avtaleperiode. Avtale om frys må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Perioden ved frys av kontrakt må være på minimum én måned og maksimalt seks måneder, og trer i kraft fra første månedsskifte etter innvilgelse av avtale om frys.  Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapets bindingstid/ tidsavgrensede avtaleperiode slik at totalt antall måneder bindingstid/ tidsavgrensede avtaleperiode blir som avtalt i inngått kontrakt.

Avslutte medlemskap.

Tidsavgrensede kontrakter avsluttes uten videre varsel eller behov for oppsigelse ved kontrakttidens utløp.

Kontrakter med bindingstid kan ikke avsluttes før etter endt bindingstid.

Alle kontrakter med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger) har oppsigelsestid. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse må skje skriftlig.

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende frafalles eventuell bindingstid og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Stans og/ eller endringer i drift:

Havna Frisksenter as forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Havna Frisksenter as forbeholder seg rett til å stenge senteret for utføring av vedlikehold, samt kortere eller lengre perioder av årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll. Havna Frisksenter as står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noe grunnlag for oppsigelse. Våre gruppetimer og annen aktivitet organisert av senteret vil variere ift. sesong, ferie, helligdager, og vil kunne endres basert på etterspørsel uten at dette innebærer noe grunnlag for oppsigelse.

Oppdatering av informasjon:

Medlemmet er pliktig til å umiddelbart gi skriftlig beskjed til Havna Frisksenter as hvis det skjer endring av noen av medlemmets personopplysninger slik som navn, adresse, telefon eller e-post, eller annen informasjon som er vesentlig for samhandling mellom kunde og Havna Frisksenter as. Havna Frisksenter as har ikke ansvar for de tilfellene der en eventuell betalingspåminnelse eller informasjon ikke mottas på medlemmets til enhver tid aktuelle og oppgitte personopplysninger.

Overvåkning:

Havna Frisksenter as er kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort/annen ureglementert adgang samt for å unngå uønskede hendelser. Kameraovervåkningen blir alltid utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning. Havna Frisksenter as foretar adgangskontroll gjennom registrering med applikasjon i resepsjon eller ved inngangsdør.

Ubemannet åpningstid, og sikkerhet ved bruk av senteret i ubetjent åpningstid:

Treningssenteret har ubemannet åpningstid, og medlemmet som benytter treningssenteret i ubemannet åpningstid må være klar over det ikke er personale til stede i dette tidsrommet. Medlemmet er kjent med risiko for at uønsket hendelse kan oppstå, og at personalet da ikke er til stede for å veilede. Ved trening i ubemannet åpningstid plikter medlemmet å gjøre seg kjent med brannrutiner og hvor nødutgang er plassert, slik at man ved uønsket hendelse kan forlate bygningen trygt. Brannrutiner finnes hengt opp med sentral plassering på senteret. Alle nødutganger er merket. Dersom medlemmet oppdager det som kan være uønsket hendelse, som brann, tyveri e.l. bes medlem om å varsle senterledelse. Nummeret til vakttelefon finnes på samme oppslag som brannrutiner.

 

Personvern og markedsføring:

Havna Frisksenter as vil behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på vår nettside, og den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved inngåelsen av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at senteret registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) samt medlemmets bruk av senterets tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Havna Frisksenter as ved daglig leder. Medlemmet samtykker til at senteret lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemskapets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegget for vedkommende. Med treningshistorikk menes antall besøk på senteret, hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har bestilt plass til og hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har avbestilt. Etter endt medlemskap vil medlemmets personopplysninger slettes senest 12 måneder etter at de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Medlemmet kan selv be om at slik lagret informasjon slettes eller anonymiseres umiddelbart etter endt medlemskap. Personopplysningene kan lagres lengre der det foreligger rettslig grunnlag, i eksempelvis bokføringsloven. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve treningshistorikken slettet dersom ønskelig, også i medlemsperioden. Havna Frisksenter as vil da bekrefte mottatt melding om sletting og bekrefte sletting så snart dette er gjort. Utlevering av opplysninger til utenforstående knyttet til medlemmet kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling. Medlemmer med bedriftsavtale samtykker til at bedriften får utlevert oppmøtestatistikk.

Kommunikasjon:

Ved inngåelse av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at Havna Frisksenter as kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post, telefon m.fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedshenvendelser ved å kontakte Havna Frisksenter as.  Markedsaktivitet basert på samtykke kan medlemmer selv administrere. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår, endringer av medlemsavtalen eller annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre medlemsavtalen.

 

Medfølgende timer Personlig Trener:

Ved kontraktstype med medfølgende timer med personlig trener må man forholde seg til gjeldende venteliste og Havna Frisksenter kan ikke garantere at man får veiledningen før vi har kapasitet til det. PT-timer som ikke er brukt innen kontraktens tidsavgrensede periode eller bindingstid bortfaller. Foresatte kan overdra av egne PT-timer til sine barn, når disse er tilsluttet foresattes kontrakt gjennom ‘Tillegg for barn’.

Antidoping:

Som medlem av Havna Frisksenter tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk, besittelse og salg av doping bryter norsk lov og utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Der Havna Frisksenter as registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at hen vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll, som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens hen befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av treningskontrakt, og Havna Frisksenter as har anledning til å heve medlemmets treningskontakt. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.
Se oppdatert liste på www.antidoping.no

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning:

Havna Frisksenter as er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Havna Frisksenter as sin kontroll, og som Havna Frisksenter as ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Treningskontrakten er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og Havna Frisksenter as skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler med Vesterålen tingrett som verneting.

 

Havna Frisksenter as,

November 2022